Tserjnobyl

Privacy

25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking.

In de AVG gaat het uitsluitend over gegevensbescherming waarmee de privacy wordt geborgd.
Het gaat bij gegevensbescherming om bescherming van “persoonsgegevens”: gegevens die te herleiden zijn tot een persoon.

Er wordt een onderscheid gemaakt in “persoonsgegevens” en ”bijzondere persoonsgegevens”.

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens van ras, religie, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, politieke voorkeur en burgerservicenummer.
Voor dit laatste moet een aanwijsbare noodzaak bestaan.

Wij als Stichting hebben alleen te maken met persoonsgegevens.
U als betrokkene heeft rechte op inzage, verwijdering en correctie.

Als donateur van onze Stichting worden uw gegevens vastgelegd bij de RABO bank internetbankieren, adressenbestand. In dit bestand wordt uw naam, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer en donatie (maand/kwartaal/halfjaar/jaar) vastgelegd.
De toegezegde bedragen worden met een incassomachtiging geïncasseerd.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Ook van de RABO bank hebben wij het vernieuwde privacy statement ontvangen.
Uw persoonlijke gegevens zijn in veilige handen aldus de RABO bank.

Adressen van sponsoren worden in een apart bestand opgenomen, het gaat hier om niet gevoelige gegevens.

Maandelijkse bancaire giften worden direct op onze bankrekening geboekt.
Contante giften komen niet of nauwelijks voor.

Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat of op onze website.
Deze procedure geldt eveneens voor wijzigingen.